کهگیلویه و بویراحمد استعدادهای بکری برای سرمایه گذاری دارد