ورود روزانه،يک محکوم به پرداخت مهريه در استان کرمان به زندان