نشست توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه یزد برگزار شد