برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران