گشودن پنجره های فرهنگ و هنر، تنها راه حل بحران های جهانی است