کارگاه آموزشی و محافل انس با قرآن در خراسان شمالی برگزار شد