طرح سراج، ویژه کانون های تخصصی مساجد برگزار می شود