آنچلوتی: هرکاری از دست‌مان برای صعود به فینال برمی‌آمد، انجام دادیم