هوای کرمانشاه در وضع هشدار قرارگرفت/آلودگی دو برابر حد استاندارد است