آلگری: به بازیکنانم گفته بودم اگر شهامت داشته باشند، صعود می‌کنند