عالم پاکستانی:منفعت محوری حکام عربی باعث تاخیر در حل مسئله فلسطین شده است