دو آزمایشگاه جدید در دانشکده علوم پزشکی مراغه راه اندازی شد