ما مزاحم شما می شویم، اگر شما دوست ندارید، می توانید مقابله کنید!