دانش آموزان بین پایه برای ثبت نام نیاز به حضور در مدرسه ندارند