گرداني: به‌خاطر شعارهاي‌‌شان عليه آندو خجالت بكشند