«تینا» دختر شیشه‌پاک‌کن، بر فراز برج‌های بلند تهران! [عکس]