احمد جاوید رئوف، عضو مجلس سنای افغانستان: تحرکات ...