مراقب تکرار ماجرای اندلس در ایران باشیم/ حوزه های علمیه باید تقویت شوند