رهاسازی بمب های عفونی در طبیعت/ علوم پزشکی: امحا تا دو ماه آینده