کاش به تیم دیگری گل می زدم/ کاسیاس و راموس از دوستان خوبم هستند