امام جمعه گرگان: بنیاد مستضعفان در گلستان سرمایه گذاری کند