تأکید اندیشمند مصری بر آزادی مسجدالاقصی از سوی ایرانیان بر اساس روایات