شیخ وهابی: هرکس با ولیعهد عربستان و جانشین وی بیعت نکند، به مرگ زمان جاهلیت از دنیا می رود