ضریب اشغال تخت بیمارستان‌های دولتی ۹ درصد افزایش یافت