همایش «زمانی برای زن بودن» در دانشگاه پیام‌نور رشت برگزار می‌شود