کنگره بین‌المللی خون یاسوج توافقات ثمربخشی برای آینده داشت