مدیرکل ارشاد فارس : استان فارس پایتخت فرهنگی و گهواره تمدنی کشور است