یادگیری زبان دوم قبل از ۶ سالگی کودک را اجتماعی می کند