مسئولان شعار همدلی و همزبانی را در عمل اجرایی كنند