دیپلمات‌های ما گول لبخندهای دولت عهدشکن آمریکا را نخورند/ نیاز مبرم آمریکا به مذاکرات در صحبت‌های ا