شماری از درختان بزرگ‌ترین باغ گردوی جهان به فقرا اختصاص یابد