رویترز: کشور چک از تلاش ایران برای خرید فناوری حساس جلوگیری کرد