افزایش روابط علمی بین کشورها دستاورد مهم کنگره بین المللی خون است