تهذیب نفس بهترین و والاترین هدف برای زندگی بشری است