کدام عقل سلیمی زیر سایه تهدید به مذاکرات ادامه می‌دهد