قاچاقچیان دراستان بوشهر 530 میلیارد ریال جریمه شدند