معضل آب شرب سنندج و روستاهای اطراف برای همیشه حل می شود