طرح سرباز تکنسین به زودی در سراسر کشور اجرا می شود