مانع تراشی برای زندگی به دور از سبک زندگی اسلامی است