قدردانی دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایران از مردم