فعالیت رسانه ها راه رفتن بر روی لبه تیغ است/منتقدان بی شناسنامه