کتب ممنوعه در نمایشگاه کتاب و ضعف نظارت ارشاد اسلامی/ عدم نظارت صحیح در توزیع کتاب ها چه مشکلاتی را ای