کسی که در گهواره سخن میگفت/اگر تو هم امامي چنين كن!!!