مدال برنز ورزشکار گناوه ای در مسابقات جهانی کره جنوبی