تزریق هورمون به مرغ برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست