تیم ملی مراکش به تیم های حاضر در تور افزوده شد، شمار تیم های خارجی به عدد 17 رسید