اولویت نخست بانکها در سال جاری، تمرکز بر پرداخت تسهیلات خرد