شناسایی 63 تاسیسات گردشگری رها شده در خراسان شمالی