اخطار بانک مرکزی به بانک ها برای تکمیل لیست بدهکاران بانکی