تعطیل شدن عقل، تعطیل شدن آموزه های دینی را به همراه خواهد داشت